Förvärv av uppförda vindkraftverk har varit, och kommer även framöver vara, en central del i Aligeras affärsmodell. ­

I Sverige finns cirka 3 200 vindkraftverk, varav knappt hälften ägs av enskilda privatpersoner eller sammanslutningar med mindre näringsidkare, t ex skogsägare och jordbrukare. Efter att utbyggnationen tog fart i början på 2000-talet har tillväxten varit kraftig och relativt konstant. Under de senaste två åren har tillväxten mattats av, till stor del som en konsekvens av låga priser på el och elcertifikat.

Utvecklingen på elprismarknaden har även påverkat prisutvecklingen avseende uppförda vindkraftverk. För aktörer med stabil finansiell ställning och uthållighet, likt Aligera, kan detta medföra goda affärsmöjligheter.

Beslut om förvärv fattas av VD i samråd med styrelsen. Förvärven ska, om inte särskilda skäl föreligger, vara i linje med beslutad förvärvsstrategi. Detta innebär att de ska vara moderna men ha ett par års dokumenterad och bekräftad historik. Fokus ligger uteslutande på landbaserade verk, primärt belägna i prisområde 3 och 4. Genom att fokusera på mellersta och södra Sverige säkerställs tillgång till bra och lättillgängliga vindlägen samt stabil koppling till det centrala elnätet. Till följd av det relativt sett milda klimatet begränsas också det is- och snörelaterade serviceunderhållet, jämfört med verk belägna längre norrut.