Den producerade elkraften säljs över elbörsen Nord Pool Spot i ett samarbete med Axpo. Spotpriserna för både el och elcertifikat är till naturen volatila och kan variera kraftigt över tid och mellan olika kvartal. För att begränsa effekten av prismässiga nedångar har Aligera valt att prissäkra motsvarande cirka 75 procent av den totala årliga egna och samägda produktionen. Genom prisgarantin med Green Extreme AB garanteras en lägsta ersättning om 650 SEK/MWh totalt för el och elcertifikat fram till och med maj 2019. Därmed möjliggörs en hög grad av förutsägbarhet i de framtida intäktsströmmarna, samtidigt som risken relaterat till prisutvecklingen drastiskt minskar.