Mot bakgrund av att dotterbolagen Aligera Holding AB och Aligera Vind AB har försatts i konkurs och att Aligera AB därmed inte bedriver någon operativ verksamhet, vilket är ett löpande noteringkrav, har styrelsen beslutat att ansöka om avnotering från First North. Aligera AB utvärderar möjligheterna att tillskjuta annan verksamhet i bolaget och därefter åter ansöka om notering av bolagets aktie.

Per den 31 januari 2018 uppgick bolagets nettotillgångar till 98 tkr varav likvida medel 98 tkr. Bolagets bokslutskommuniké för 2017 planerad till den 23 februari 2018 kommer inte att avlämnas med beaktande händelserna i koncernen.

First North har godkänt Aligera AB:s ansökan och meddelat att avnoteringen av bolaget aktie kommer att ske den 16 februari.

VD kommentar;

Låga elpriser och elcertifikat de senaste åren har drabbat vindkraftmarknaden hårt. Som konsekvens har Aligera Holding AB inte kunnat betala räntan på obligationslånet om 500 mkr, vilket varit bolagets uteslutande enskilt största kostnad. I ett försöka att omstrukturera obligationen har motparten, efter en utdragen process, valt att gå vidare utan de övriga aktieägarna. Det är naturligtvis beklagligt att vi hamnat i denna situation som drabbat både grundarna och tillkomna aktieägare. Det är vår ambition att behålla det avnoterade bolaget, Aligera AB, och utvärdera möjligheterna att bedriva annan verksamhet.

For information, kontakta:

Jörgen Bender, VD
Tel: +46 (0) 722 372020
E-post: jorgen.bender@aligera.se