Aktieägarna i Aligera AB (publ), 559026-8024, (”Bolaget”) kallas härmed till årsstämma torsdagen den 27 april kl. 11 på Bolagets kontor med adress Grev Turegatan 18, Stockholm.

Anmälan m.m.

Aktieägare som vill delta i bolagsstämman ska:

 • dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken senast fredagen den 21 april 2017; och
 • dels senast fredagen den 21 april 2017 kl. 16.00 anmäla sig skriftligen per brev till Aligera AB (publ), Grev Turegatan 18, 114 46, Stockholm, via mail till kristoffer.lofgren@aligera.se eller per telefon till 0708-614968. I anmälan ska uppges aktieägarens namn, person- eller organisationsnummer, aktieinnehav, adress, telefonnummer, uppgift om eventuella biträden (högst 2), samt i förekommande fall uppgift om ställföreträdare eller ombud. Anmälan bör i förekommande fall åtföljas av fullmakter, registreringsbevis och andra behörighetshandlingar.

Personuppgifter som hämtas från den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken, anmälan och deltagande vid stämman samt uppgifter om ställföreträdare, ombud och biträden kommer att användas för registrering, upprättande av röstlängd för stämman, samt i förekommande fall, stämmoprotokoll.

Förvaltarregistrerade aktier
Aktieägare, som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att äga rätt att delta i bolagsstämman, inregistrera aktierna i eget namn i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken. Sådan omregistrering måste vara verkställd senast fredagen den 21 april 2017. Detta innebär att aktieägare i god tid före denna dag måste meddela sin begäran härom till förvaltaren.

Ombud m.m.

Aktieägare som företräds genom ombud ska utfärda daterad fullmakt för ombudet. Om fullmakten utfärdas av juridisk person ska bestyrkt kopia av registreringsbevis eller motsvarande för den juridiska personen bifogas. Fullmaktens giltighet får anges till längst fem år från utfärdandet. Fullmakten i original samt eventuellt registreringsbevis bör i god tid före stämman insändas per brev till Bolaget. Fullmaktsformulär finns tillgängligt att ladda ner på Bolagets webbplats, www.aligera.se.

Förslag till dagordning:

 1. Stämmans öppnande.
 2. Val av ordförande vid stämman.
 3. Upprättande och godkännande av röstlängd.
 4. Val av en eller två justeringsmän.
 5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
 6. Godkännande av dagordning.
 7. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt i förekommande fall koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse.
 8. Beslut om:

a) Fastställande av resultaträkning och balansräkning samt i förekommande fall koncernresultaträkning och koncernbalansräkning,

b) dispositioner beträffande Bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen,

c) ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören.

 1. Fastställande av arvoden till styrelsen och revisorerna.
 2. Val av styrelseledamöter samt av revisorer.
 3. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om emission av aktier.
 4. Avslutande av stämman.

Beslutsförslag i korthet:

Punkt 2 – Val av ordförande vid stämman

Kristoffer Exander föreslås till ordförande på stämman.

Punkt 8 b) - Beslut om dispositioner beträffande Bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att Bolagets resultat disponeras i enlighet styrelsens förslag i årsredovisningen. Styrelsen föreslår vidare att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2016.

Punkt 9 - Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden

Styrelsen föreslår att styrelsearvode ska utgå med ett årligt styrelsearvode om tre prisbasbelopp för styrelseordföranden samt vardera två prisbasbelopp till övriga styrelseledamöter som inte är anställda i koncernen samt att arvode till revisorerna ska utgå enligt godkänd räkning.

Punkt 10 – Val av styrelseledamöter och revisor

Styrelsen föreslår att styrelsen ska bestå av fem styrelseledamöter utan styrelsesuppleant, dels att Jörgen Bender, Stefan Björk, Anders Hulgårdh, Bo Svefors och Kristoffer Exander omväljs som ordinarie styrelseledamöter samt omval av Kristoffer Exander som styrelseordförande.

Till revisor föreslås omval av Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB, org. nr 556029-6740, (”PwC”). PwC har meddelat att för det fall PwC väljs, kommer PwC att utse Bengt Kron till huvudansvarig revisor.

Punkt 11 - Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om emission av aktier

Styrelsen i Bolaget föreslår att årsstämman bemyndigar styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästkommande årsstämma, besluta om nyemission av A-aktier och B-aktier mot kontant betalning och/eller med bestämmelse om apport eller kvittning samt att därvid kunna avvika från aktieägarnas företrädesrätt.

Syftet med bemyndigandet och skälet till att avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska kunna ske är att möjliggöra företagsförvärv och kapitalanskaffning för Bolagets rörelse.

Om bemyndigandet används för beslut om riktade nyemissioner mot kontant betalning ska emissionskursen vara marknadsmässig med beaktande av sedvanlig marknadsmässig rabatt och antalet emitterade aktier får inte överstiga trettio (30) procent av totala antalet utestående aktier i Bolaget vid tidpunkten för nyemissionen.

För giltigt beslut av årsstämman fordras att beslutet biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid stämman.

Aktieägarnas rätt att begära upplysningar

Aktieägare erinras om sin rätt att på bolagsstämman begära att styrelsen och den verkställande direktören lämnar upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen och förhållanden som kan inverka på bedömningen av Bolagets ekonomiska situation. Upplysningsplikten avser även Bolagets förhållande till annat koncernföretag och koncernredovisningen samt sådana förhållanden beträffande dotterföretag som avses ovan. Upplysningar ska lämnas om det kan ske utan väsentlig skada för Bolaget.

Tillhandahållande av handlingar

Redovisningshandlingar, revisionsberättelse och övriga handlingar att behandlas på stämman kommer att hållas tillgängliga på Bolagets kontor med adress Grev Turegatan 18, 114 46, Stockholm, samt på dess hemsida, www.aligera.se, senast tre veckor före stämman. Handlingarna skickas också utan kostnad till de aktieägare som begär det och som uppger sin postadress. Handlingarna kommer även att finnas tillgängliga vid årsstämman.

Antalet aktier och röster

Det totala antalet aktier i Bolaget uppgår till 12 000 000, varav 1 080 000 aktier av serie A och 10 920 000 av serie B aktier. Aktie av serie A har tio röster och aktie av serie B har en röst. Det totala antalet röster i Bolaget uppgår till 21 720 000. Bolaget innehar inga egna aktier.

__________________

Stockholm i mars 2017

Aligera AB (publ)

STYRELSEN

För ytterligare information, var god kontakta

Jonas Sandberg, IR Chef
Tel: +46 (0) 701 80 05 00
E-post: jonas.sandberg@aligera.se