Vision

Aligeras vision är att bli störst i Sverige på förnyelsebar elproduktion.

Affärsidé

Aligeras affärsidé är att sälja el producerad i egna och samägda vindkraftverk.

Mål

Aligera ska vara en aktiv kraft i utvecklingen och konsolideringen av vindkraftmarknaden i Sverige. Det övergripande målet är att genom riskminimering, effektiv drift och tillvaratagande av identifierade synergier ge aktieägarna en god avkastning i form av aktievärdetillväxt.

Operativa mål

Aligeras operativa mål är att bli störst i Sverige inom vindkraftsbaserad elproduktion. Den genomsnittliga tillväxten ska årligen uppgå till ca 30-50 GWh och ske genom förvärv av driftsatta vindkraftverk med rätt vindlägen och bekräftad produktions­kapacitet.

Strategi

 • Fokus på produktion och försäljning av vindkraftsbaserad el, elcertifikat och ursprungsgarantier. Aligeras fokus ligger uteslutande på att producera och sälja el, elcertifikat och ursprungsgarantier. Till skillnad från flertalet andra aktörer på den svenska vindkraftsmarknaden bedrivs ingen verksamhet inom projektutveckling, projektering eller byggnation av vindkraftverk eller vindkraftparker.
 • Offensiv förvärvsstrategi. Aligera har en tydligt uttalad förvärvsstrategi som går ut på att fortsätta förvärva driftsatta moderna vindkraftverk med dokumenterad och bekräftad historik. Fokus ligger på landbaserade vindkraftverk i Sverige.
 • Riskminimering. Aligera strävar efter att minimera de operativa och finansiella riskerna i verksamheten. Till de främsta inslagen i detta arbete hör:
  ‒ Uteslutande investeringar i driftsatta vindkraftverk med dokumenterad och bekräftad historik.
  ‒ Fokus på etableringar i mellersta- och södra Sverige (prisområde 3 och 4), vilket optimerar möjligheten till hög tillgänglighet och produktion under alla årstider.
  ‒ Långsiktiga drift- och serviceavtal med Green Extreme AB och driftsbolag som ägs tillsammans med externa parter. Avtal med GreenExtreme AB omfattar även pris- och produktionsgarantier.
  ‒ Att kontinuerligt avtala om fast pris som möjliggör en hög grad av förutsägbarhet i framtida intäktsströmmar, samtidigt som prisrisken minskar.