Elpriset sätts på Nord Pool som är en gemensam elbörs för länderna i Norden och Baltikum. Priset styrs av utbud och efterfrågan, där spotpriset sjunker vid god tillgång på el och stiger när det råder elbrist. Sverige är sedan 2011 indelat i fyra prisområden.

Priset i norra Sverige är lägre eftersom produktionen av el är större än konsumtion, medan förhållandet är det omvända i södra Sverige, med högre priser som följd.

Elcertifikatsmarknaden

Elcertifikatsystemet, som infördes 2003, är ett marknadsbaserat stödsystem som syftar till att öka produktionen av förnybar el på ett kostnads­effektivt och teknikneutralt sätt. Genom elcertifikatsystemet ökar de förnybara energikällornas möjlighet att konkurrera med icke förnybara energi­källor. Sedan 2012 har Sverige och Norge en gemensam elcertifikatsmarknad.

Elcertifikatsystemet innebär att elproducenter av bland annat vindkraft får ett certifikat för varje MWh som under 15 år säljs från en godkänd anläggning. Certifikatet ger en extra intäkt genom att de säljs vidare på ett liknande sätt som kraftföretagen säljer el. Efterfrågan på elcertifikat ­regleras genom den så kallade kvotplikten som utgörs av den mängd elcertifikat som elkonsumenter behöver köpa i förhållande till sin årliga elförbrukning. Riksdagen kan styra priset på elcertifikat genom att ändra kvotplikten vart femte år.

För vindkraftsbranschen var energiöverenskommelsens besked i juni att elcertifikatsystemet förlängs med tio år
till 2030 positivt.