Den svenska vindkraftsmarknaden är fragmenterad. Utöver renodlade vindkraftsbolag finns även aktörer inom skog, fastighet och industri, ekonomiska föreningar, kommuner, landsting och privatpersoner.

Vindkraften har även under senare år attraherat svenska och internationella investerare i form av industriella och finansiella aktörer, till exempel investmentbolag och pensions- eller infrastrukturfonder. Dessa aktörer är dock framförallt intresserade av att investera i större vindkraftsparker.

Lågräntemiljön har stimulerat investeringar i vindkraftverk då alternativinvesteringar som till exempel räntebärande papper och statsobligationer ger en relativt låg avkastning i jämförelse. Därutöver gynnas investeringar i Sverige av en stark makroekonomi och ett överlag bra företagsklimat.

Till följd av de senaste årens låga el- och certifikatspriser har dock utbyggnaden under senare år mattats av. Vindkraft är kapitalintensivt och ställer krav på finansiell uthållighet. De låga elpriserna har medfört en fallande lönsamhet för flertalet aktörer på vindkraftsmarknaden, vilket i sin tur bidragit till en påbörjad konsolidering av marknaden.