Vindkraften har, såväl i Sverige som i flera andra länder, byggts ut i snabb takt under de senaste åren och utgör idag en betydande andel av elproduktionen. Sett till såväl andel av den totala energimixen som installerad effekt spelar vindkraften en allt viktigare roll i Sverige.

2015 producerade vindkraften 16,6 TWh el, en ökning med 44,8 procent jämfört med 2014, vilket utgjorde 10,5 procent av den totala elproduktionen. Detta kan jämföras med 2005 då vindkraften producerade mindre än 1 TWh vilket motsvarade knappt 0,5 procent av den totala produktionen.

Sveriges 3 174 vindkraftverk hade 2015 en sammanlagt effekt på 5 840 MW, vilket kan jämföras med 2009 då 1 371 vindkraftverk hade en sammalagt effekt om 1 476 MW. Av Sveriges vindkraftverk finns merparten i mellersta och södra delarna av landet.

Till de främsta drivkrafterna för en fortsatt ökad produktion från vindkraft hör såväl en långsiktigt ökad efterfrågan på el i kombination med en allt större miljömedvetenhet. Samtidigt har teknisk utveckling möjliggjort större och mer effektiva vindkraftverk. Teknikutvecklingen inom vindkraften har en längre tid dominerats av två huvudspår. Dels har vindkraftverkens effekt ökat, vilket har lett till lägre kostnader. Dels har komponenter utvecklats för att blir mer kostnadseffektiva per producerad kilowattimme (kWh).

Kraftig utbyggnad 

* Vindkraftmarknaden 2015, PwC