Vindkraftens andel av den svenska elproduktionen har vuxit kraftigt under de senaste tio åren. Bara under 2015 ökade elproduktionen från vindkraft med nästan 45 procent jämfört med föregående år. 

Samtidigt har det låga elpriset under senare år medfört fallande lönsamhet för många vindkraftsbaserade elproducenter. För långsiktiga aktörer som Aligera skapar detta marknadsläge en ny dynamik med spännande affärsmöjligheter och goda möjligheter att etablera en stark position för framtiden.

Vattenkraft stod 2015 för den största delen av den svenska elproduktionen (46,7 procent), följt av kärnkraft (34,3), vindkraft (10,5) och värmekraft (8,5). Vindkraftens andel var den största någonsin och bidrog med cirka 17 TWh, vilket kan jämföras med 1 TWh 2005 och 3 TWh 2010.* Vindkraftens bidrag till elproduktionen har således ökat kraftigt under de senaste tio åren, och är idag det snabbast växande produktionsslaget.

Vattenkraftens andel av den totala elproduktionen har under de senaste 10 åren endast ökat med 2 TWh (från 72 TWh 2005 till 74 TWh 2015) medan kärnkraftens andel under samma period har minskat markant (från 69 TWh 2005 till 54 TWh 2015).*

Kol- och kärnkraftsproducenter möter stora utmaningar och i oktober 2015 beslutades att fyra av Sveriges tio kärnkraftverk ska stängas senast 2020. I början av 2016 uppgav Vattenfall dessutom att fler reaktorer kan komma att stängas i förtid.

Allt mer omfattande export

Under 2015 producerades cirka 158 TWh el i Sverige vilket var den näst största elproduktionen någonsin. Samtidigt var elanvändningen den näst lägsta på 15 år, vilket möjliggjorde en rekordstor export. Nettoexporten av svensk­producerad el uppgick till 22,6 TWh, motsvarande en ökning med 44,7 procent jämfört med 2014.* Exporten framöver väntas att fortsätta öka och därigenom bidra till en minskning av elöverskottet, inte minst till följd av den s.k. Baltkabeln mellan Sverige och Baltikum.

* Energimyndigheten

Allt större andel vindkraft

Vindkraftens andel av den totala svenska elproduktion var under 2015 den största hittills. Sammantaget bidrog vindkraften med cirka 17 TWh, motsvarande 10 procent av den totala produktionen.