Aktieägarna i Aligera AB (publ), 559026-8024, (”Bolaget”) kallas härmed till årsstämma torsdagen den 27 april kl. 11 på Bolagets kontor med adress Grev Turegatan 18, Stockholm.

Anmälan m.m.

Aktieägare som vill delta i bolagsstämman ska:

  • dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken senast fredagen den 21 april 2017; och
  • dels senast fredagen den 21 april 2017 kl. 16.00 anmäla sig skriftligen per brev till Aligera AB (publ), Grev Turegatan 18, 114 46, Stockholm, via mail till kristoffer.lofgren@aligera.se eller per telefon till 0708-614968. I anmälan ska uppges aktieägarens namn, person- eller organisationsnummer, aktieinnehav, adress, telefonnummer, uppgift om eventuella biträden (högst 2), samt i förekommande fall uppgift om ställföreträdare eller ombud. Anmälan bör i förekommande fall åtföljas av fullmakter, registreringsbevis och andra behörighetshandlingar.

Personuppgifter som hämtas från den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken, anmälan och deltagande vid stämman samt uppgifter om ställföreträdare, ombud och biträden kommer att användas för registrering, upprättande av röstlängd för stämman, samt i förekommande fall, stämmoprotokoll.

Förvaltarregistrerade aktier

Aktieägare, som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att äga rätt att delta i bolagsstämman, inregistrera aktierna i eget namn i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken. Sådan omregistrering måste vara verkställd senast fredagen den 21 april 2017. Detta innebär att aktieägare i god tid före denna dag måste meddela sin begäran härom till förvaltaren.

Ombud m.m.

Aktieägare som företräds genom ombud ska utfärda daterad fullmakt för ombudet. Om fullmakten utfärdas av juridisk person ska bestyrkt kopia av registreringsbevis eller motsvarande för den juridiska personen bifogas. Fullmaktens giltighet får anges till längst fem år från utfärdandet. Fullmakten i original samt eventuellt registreringsbevis bör i god tid före stämman insändas per brev till Bolaget. Fullmaktsformulär finns tillgängligt att ladda ner på Bolagets webbplats, www.aligera.se.